കൊമ്പു പിടിക്കണ കാര്യം 'ഓർത്ത ഒന്നു ചിരിച്ചു പോയി '

ഈരട്ടുപെട്ട അയ്യപ്പന്റെ കൊമ്പും പിടിച്ച് ഒരു വമ്പത്തി...
ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ ?
ഇതു പോലെ ഒരു കൊമ്പന്റെ കൊമ്പും പിടിച്ച് നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ

#Gajaveeran